Serveis

 • Testamentaries
 • Herències
 • Donacions
 • Pòlisses de Préstec i crèdit
 • Lísings
 • Factorings
 • Confirmings
 • Bestretes i descomptes
 • Avals
 • Capitulacions matrimonials
 • Compravendes
 • Hipoteques (de màxim, préstecs i crèdits amb garantia hipotecària)
 • Segregacions-agrupacions
 • Parcelacions i divisions materials de finca
 • Declaracions d’obres noves, finals d’obra i divisions horitzontals
 • Dissolucions de condominis
 • Actes
 • Constitució de societats
 • Elevació a públic d’acords socials
 • Tutela i autotutela
 • Patrimonis protegits
 • Poders
 • Testimoniatges i legitimacions
 • Obtenció de targetes de signatura electrònica